PONUKA PREKLADOV

Technické preklady

 • Manuály a návody
 • Technické popisy
 • Technické normy
 • Projektové dokumentácie
 • Patentové dokumentácie
 • Servisné správy

Marketingové preklady

 • Reklamné kampane
 • Prezentácie
 • Letáky a brožúry
 • SEO
 • PPC reklamy
 • Newslettre

Finančné preklady

 • Daňové priznania
 • Účtovné uzávierky
 • Výročné a audítorské správy
 • Finančné výkazy
 • Faktúry
 • Bankové výpisy

Preklady grantových projektov INTERREG

 • Preklady projektovej dokumentácie
 • Preklady žiadostí o grantový projekt
 • Výročné správy grantových projektov
 • Zmeny v grantových projektoch
 • Tlmočenia stretnutí grantových partnerov
 • Záverečné správy grantových projektov

Lokalizácia webových stránok a softvérov 

 • Softvéry
 • Webové aplikácie
 • Webové stránky
 • Mobilné aplikácie
 • Softverová dokumentácia
 • Príručky pre používateľov

Umelecké, vedecké a literárne preklady

 • Bakalárske, magiterské, doktorské a habilitačné práce
 • Knižné publikácie
 • Scenáre a titulky filmov a divadelných predstavení
 • Preklady propagačných  a opisných materiálov výstav

Tlmočenie a pomoc pre podnikateľov a cestovateľov

 • Tlmočenie obchodných stretnutí
 • Tlmočenie telefonických a video rozhovorov a konferencií
 • Tlmočenie pri nákupe nehnuteľností
 • Tlmočenie úradných záležitostí
 • Tlmočenie pre cestovateľov

Máte otázky?